Podatki o podjetju

Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, 10000 Zagreb
Vpisano v trgovski register trgovskega sodišča v Zagrebu pod številko: 080697855
Osnovni kapital, vplačan v celoti: 20.000,00 kun
Žiro račun: HR2024020061100552938, SWIFT: ESBCHR22
MB: 2522535, DŠ: 14605617377 (HR)
E-naslov: [email protected]; info telefon: +385 1 5534 720 (HR)
*Cena klica in obračunska enota za klice se zaračunavata po ceni klica v fiksna omrežja uporabnikovega telekomunikacijskega operaterja.

Za pogoje poslovanja se uporablja poglavje III Zakona o varstvu potrošnikov (N.N.41/2014) – Sklepanje pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov in na daljavo, od 57. do 79. člena.

Vračilo blaga

Izračun roka za enostransko odpoved pogodbe

Pogodbo lahko enostransko prekinete v 14 dneh brez navedbe razloga. Če želite enostransko odpovedati to pogodbo, nas morate o svoji odločitvi za enostransko odpoved pogodbe pred iztekom roka obvestiti z nedvoumno izjavo, poslano po pošti, faksu ali elektronski pošti, v kateri morate navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko, faks ali e-naslov, za enostransko odpoved pogodbe pa lahko uporabite tudi priloženi primer obrazca. Rok za enostransko odpoved je 14 dni od dneva, ko je bilo blago, ki je predmet pogodbe, predano vam ali tretji osebi, ki ste jo določili vi in ki ni prevoznik.

Vračilo plačanega zneska

Če boste enostransko odpovedali to pogodbo, vam bomo denar, ki smo ga prejeli, vključno s stroški dostave, vrnili brez odlašanja in najpozneje v 14 dneh od datuma, ko smo prejeli vašo odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe, razen če ste izbrali drugo vrsto dostave, ki ni najcenejša standardna dostava, ki smo jo ponudili. Vračilo denarja bo izvedeno na enak način, kot je bilo izvedeno plačilo. Če se strinjate z drugim načinom vračila plačanega zneska, ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov zaradi vračila. Vračilo denarja lahko izvedemo šele, ko nam je blago vrnjeno ali po tem, ko nam predložite dokazilo, da ste nam blago poslali nazaj.

Vračilo blaga

Šteje se, da ste svojo obveznost pravočasno izpolnili, če nam blago pošljete ali ga predate nam oziroma osebi, ki smo jo pooblastili za prevzem blaga, pred iztekom zgoraj navedenega roka.

Stroški vračila blaga

Neposredne stroške vračila blaga morate kriti sami.

Odgovornost potrošnikov za zmanjšanje vrednosti blaga

Odgovorni ste za kakršno koli zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica rokovanja z blagom, kar pa ne zajema posledic rokovanja z blagom zaradi ugotavljanja narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

Potrošnik je dolžan trgovca obvestiti o svoji odločitvi o odpovedi pogodbe pred iztekom roka za enostransko odpoved pogodbe bodisi prek obrazca za enostransko odpoved pogodbe bodisi s pisno zahtevo, v kateri izrazi svojo željo po odpovedi pogodbe.

V primeru odpovedi pogodbe je vsaka pogodbena stranka dolžna drugi vrniti tisto, kar je prejela po pogodbi, v skladu z določbami tega odstavka. To pomeni, da prodajalec vrne kupnino z enakimi plačilnimi sredstvi, kot jih je uporabil potrošnik pri plačilu, stranka pa kupljeno blago vrne brez odlašanja.

Potrošnik ni upravičen do enostranske odpovedi pogodbe, če:
1. pogodbo o storitvi trgovec v celoti izpolni, izpolnitev pa se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi pogodbe iz tega razdelka, če je storitev v celoti izpolnjena;
2. je predmet pogodbe blago ali storitve, katerih cena je odvisna od sprememb na finančnem trgu, na katere trgovec ne more vplivati, in se lahko pojavijo med trajanjem potrošnikove pravice do enostranske odpovedi pogodbe;
3. je predmet pogodbe blago, izdelano po potrošnikovih specifikacijah, ali blago, ki je jasno prilagojeno potrošniku;
4. je predmet pogodbe hitro pokvarljivo blago ali blago, kateremu hitro poteče rok uporabe;
5. je predmet pogodbe zapečateno blago, ki iz zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo po dostavi odpečateno;
6. je predmet pogodbe blago, ki je zaradi svoje narave po dobavi neločljivo zmešano z drugimi stvarmi;
7. je predmet pogodbe dostava alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, dostava pa lahko sledi šele po 30 dneh, če je cena odvisna od sprememb na trgu, na katere trgovec nima vpliva;
8. potrošnik izrecno zahteva obisk trgovca zaradi nujnih popravil ali vzdrževalnih del, med takšnim obiskom pa trgovec poleg tistih storitev, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, opravi še nekatere druge storitve oziroma dobavi drugo blago poleg tistega, ki ga nujno potrebuje zaradi popravila ali vzdrževalnih del, ima potrošnik pravico do enostranske odpovedi pogodbe v zvezi s temi dodatnimi storitvami ali blagom;
9. je predmet pogodbe dobava zapečatenih avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, ki se po dobavi odpečatijo;
10. je predmet pogodbe dobava časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen naročniških pogodb za takšne publikacije;
11. je pogodba sklenjena na javni dražbi;
12. je predmet pogodbe opravljanje nestanovanjskih nastanitvenih storitev, prevoznih storitvah, najem avtomobilov, dostava hrane in pijače ali storitve za prosti čas, če je dogovorjeno, da bo storitev opravljena na določen datum ali v določenem obdobju;
13. je predmet pogodbe dobava digitalnih vsebin, ki niso dostavljene na fizičnih medijih, če se je izpolnitev pogodbe začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrditvijo, da se zaveda dejstva, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi.

Primer obrazca za enostransko odpoved, ki ga lahko najdete na našem spletnem mestu, lahko izpolnite in pošljete v elektronski obliki.
Po elektronski pošti vam bomo nemudoma poslali potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe.

Blaga, ki ga namerava stranka vrniti v 14 dneh, stranka ne sme nositi, uporabljati ali izvajati kakršnih koli drugih ukrepov, ki bi zmanjšali vrednost blaga. V obdobju, v katerem potrošnik uveljavlja pravico do vračila, mora blago hraniti z ustrezno skrbnostjo oziroma se mora vesti kot posebej previdna in vestna oseba. V primeru zmanjšanja vrednosti izdelka, ki je posledica ravnanja z izdelkom, se prodajalcu po lastni presoji povrne znesek prejete kupnine v glede na zmanjšano vrednost blaga ob upoštevanju objektivnih meril vsakega posameznega primera.

OBRAZEC O ENOSTRANSKI PREKINITVI (lahko izpolnite obrazec na dnu te spletne strani ali uporabite to predlogo)

1. Ime, priimek in naslov potrošnika ____________________
2. Prejemnik: Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, 10000 Zagreb, e-naslov: [email protected]; info telefon: +385 1 5534 720 (HR)
3. Spodaj podpisani _____________________ s tem izjavljam, da enostransko prekinjam prodajno pogodbo za naslednje blago/za opravljanje naslednje storitve _________________, naročene/prejete dne ______________________
– podpis potrošnika (le, če je ta obrazec izpolnjen na papirju),
– datum.

OBRAZEC ENOSTRANE ODPOVED POGODBE